Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky packpack.sk platia pre internetový obchod packpack.sk. Účelom daných obchodných podmienok je vymedzenie práva a povinností predávajúceho, ako packpack.sk a daného kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.packpoint.sk je: Tlačiareň Bardejov, s. r. o.,
Duklianska 19, 085 01 Bardejov
, ORSR Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10667/P, IČO: 2020026657, IČ DPH: SK2020026657

Kontaktné údaje : Tlačiareň Bardejov, s. r. o.,Duklianska 19, 085 01 Bardejov, hello@packpack.sk, +421 918 476 610
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, e-mail: pr@soi.sk

Všetky zmluvné vzťahy, ktoré prípadne vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky podľa občianskeho zákonníka ( 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (102/2014 Z.z.) Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci (dodávateľ): osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ, ktorý dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

Kupujúci (spotrebiteľ): fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Kupujúci (podnikateľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy: ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamihu doručenia záväznej objednávky. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Po odoslaní Vami zadanej objednávky, bude Vaša objednávka spracovaná zamestnancom packpack.sk a na e-mail, z ktorého bola objednávka zaslaná Vám bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim tzv. packpack.sk. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky o expedovaní a dobe doručenia.

Ochrana osobných údajov

a) V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy ( vzájomných zmluvných vzťahov ), ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho, súťaží týchto osôb, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správa, telemarketing ). Kupujúci udeľuje súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

b) Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho hello@packpack.sk alebo písomným oznámením na vyššie uvedenú adresu predstavujúcu sídlo predávajúceho.

c) Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 11 zákona č. 428/2002 Z.z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

d) Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou a/alebo sms správami prípadne iným vhodným spôsobom.

e) V prípade ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť povinné informácie kupujúcemu a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, kupujúci súhlasí, aby predávajúci poskytol a doručil také informácie formou e-mailovej alebo sms správy, na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Daný kupujúci môže svoju objednávku zrušiť, najneskôr do času vyskladnenia a expedovania tovaru, a to emailom na adresu hello@packpack.sk alebo telefonicky na tel. č: 0918 476 610 Pri rušení objednávky, či už telefonicky alebo mailom je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov. Tieto artikle sa samozrejme musia týkať daného tovaru, ktorý bol objednávaný a zároveň aj rušený.

Predávajúci packpack.sk má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru a poškodenia tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na webstránke/shope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní bude v danom prípade kupujúci informovaný, buď telefonicky na číslo, ktoré zadal pri objednávke, alebo na e-mail.

V prípade, že daný kupujúci zrealizoval platbu za už zrušenú objednávku na tovar alebo časť tovaru celú kúpnu sumu, bude mu táto čiastka vrátená max. do 7 dní od dátumu nasledujúceho dňa po zrušení objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.  

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 7 zákona  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v platnom znení. Kupujúci nemá právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode s kozmetikou. Odskúšať však neznamená, začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

V súlade s ustanovením § 7 zákona  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v platnom znení objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:  

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa.
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol porušený.

V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, riaďte sa pokynmi vo formulári odstúpenia od zmluvy, ktorý Vám bol doručený mailom najneskôr s dodaním tovaru.

Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.

Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona bezodkladne vrátené formou podľa dohody s kupujúcim. Na žiadosť kupujúceho môžu byť peniaze vrátené poštovou zloženkou.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

 

Reklamačný poriadok

a) Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

b) Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

c) Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

d) Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho, alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením, alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách alebo uskladnením.

e) Kupujúcemu zaniká záruka v prípade, ak bude vykonaný neodborný zásah do tovaru. Zmiešaním rôznych druhov tovaru, prípadne akýmkoľvek iným znehodnotením.

f) Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným protokolom na adresu: Tlačiareň Bardejov, s. r. o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov

Pred zaslaním tovaru nás prosím kontaktujte na mail : hello@packpack.sk, kde v tele správy uveďte:

    Názov tovaru podľa faktúry

    Číslo faktúry

    Popis dôvodu reklamácie

    Reklamačný protokol na stiahnutie

g) K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady.

h) Predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

i) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

j) Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie.

k) V prípade, že bude reklamácia uznaná, ako oprávnená a zákazník bude požadovať vrátenie peňazí, budú tieto finančné prostriedky vrátené zákazníkovi do troch dní po uznaní reklamácie predávajúcim, a to na účet zákazníka, ktorý bude uvedený pri podaní reklamáci.

Formulár: Odstúpenie od zmluvy

 

Platobné podmienky

Na výber sú nasledujúce spôsoby platby:

úhrada na dobierku - za tovar platíte pri prevzatí od kuriérskej spoločnosti. Poplatok za dobierku je 0,80 € bez dph.

úhrada bankovým prevodom - po obdržaní a potvrdení objednávky, Vám budú zaslané údaje na bankový prevod. Po obdržaní platby, bude tovar odoslaný na Vami zadanú adresu.

internet-banking - po odoslaní objednávky, ste presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je platba autorizovaná, platba prebehne okamžite.

platobnými kartami - EuroCard, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron

 

Cena prepravných služieb Slovensko - cena prepravy

Dodacie podmienky

a) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 3 pracovných dní ( v čase od 15.novembra do 18.decembra v lehote 4 dní), odo dňa, kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky ( výlučne na území Slovenské republiky) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky alebo inej osobe bez oprávnenia prijatia tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je kupujúcim, a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.  


b) Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

c) Spôsob dodania tovaru si zvolí kupujúci na nákupnom portále packpack.sk, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností. V zásade je možné dodanie tovaru špedičnou spoločnosťou, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty a cena prepravy je uvedená v objednávke.

d) V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný a bude navrhnutá zmena objednávky a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.  

e) Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky ( t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy ).

f) Predávajúci, prepravná spoločnosť, alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou, alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

g) Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti ( občiansky preukaz alebo pas ). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

h) Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

i ) Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.packpack.sk

Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.

j) Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení ( balíkov/zásielok ). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie opatrené originálnou páskou packpack.sk, ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia, či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

k) Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

l) Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa obchodných podmienok a právnych predpisov.

m) Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať okamžite.

 

Kúpna cena

a) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. Cena tovaru na portáli je uvedená bez DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

b) V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

c) Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu prevzatia tovaru ) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

d) Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru ( spôsob platenia volí kupujúci v 2. kroku objednávania tovaru na nákupnom portáli packpack.sk a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov ):  

- hotovostne pri prevzatí tovaru ( dobierka ) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,  

- hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru,  

- bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky –  kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru.  

- bezhotovostne kartou, prípadne pomocou platobnej brány uvedených bank na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky –  kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru.  

Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.  

e) Splatnosť kúpnej ceny:

i)  pri zvolení bezhotovostnej platby alebo hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru ; kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim ( uzatvorení zmluvy ).


 ii) pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu  a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.

Cena za dobierku: 0,96 € s dph (špecifikované u ceny za dopravu)

f) Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

g) Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

h) Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a obchodnými podmienkami. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 15 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr.  Vrátenie kúpnej ceny  sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je predávajúci v prípade pochybností oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.

 

Záverečné ustanovenia

a) Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi.

b) Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúcemu nebude doručené chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak.  Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS, Zásielkovňa) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

c) Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení obchodných podmienok a/alebo zmluvy je neplatné, alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť, alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / obchodných podmienok . V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné, alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným, či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

d) Rozhodným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z obchodných podmienok , zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

e) Obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a kliknutím na súhlas so znením obchodných podmienok na www.packpack.sk. Pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami aj reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

Obchodné podmienky  v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.2.2021 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume.

X
Nákupný košík
Produkt bol pridaný do košíka